موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی

موسسه حقوقی|وسسه حقوقی بین المللی • Fa    |    En
 • 09384310044
دکتر هاجر سیاه رستمی

دکتر هاجر سیاه رستمی

مشاور
سردفتر اسناد رسمی ۱۴۱۹ تهران

تحصیلات:

 

 • کارشناسی حقوق قضایی، دانشگاه تهران، 1379 
 • کارشناسی ارشد حقوق بين الملل، دانشگاه تهران، 1381
 • کارشناسی ارشد حقوق بشر از دانشگاه لندن، مدرسه مطالعات آفریقایی و شرقی، 1389
 • دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، 1387

 

 

سوابق اجرایی:

 

 

 • سردفتر اسناد رسمی 1419 تهران از سال 1387؛
 • مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال 1386 تا کنون؛
 • مدرس دانشگاه آزاد از سال 1386 تا کنون؛
 • همکاری علمی پژوهشی و مشاركت موثر در تهيه ، تنظيم و انتشار بيش از بیست عنوان انتشارات  كميته ملي حقوق بشردوستانه و نیز در برگزاری بیش از سی همایش و کارگاه آموزشی و سمینار توسط این کمیته ازسال 1379 تا 1390.
 • همکاری پژوهشی با معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه از سال 1385 تا 1388.

 

     
 
      ، !"#$ %&'()* لاس1379 )

 !
"#
$%
&

'()*+,
 "  + ,-.   *  !"#$/0'(0* ! (10(2
3

 !
-.
/012
3%
4


زبان : فارسی، انگلیسی


پست الکترونیکی : hajar.rostami@helplegalfirm.com


اطلاعات تماس : ۲۲۷۵۴۲۸۳ (۰۲۱)